စီမံကိန်းအသစ်များ

(၁) ကျိုင်းခမ်းရေလှောင်တမံဘက်စုံစီမံကိန်း

>>> ကြည့်ရန် <<<


(၂) မုန်းချောင်းရေလှောင်တမံကြံ့ခိုင်မှုရှိရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း( Slope Stability ရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း)

>>> ကြည့်ရန် <<<


(၃) ပေါင်းလောင်းတမံရေပိုလွှဲတွင် Hydraulic Elevator Dam (HED) တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း

>>> ကြည့်ရန် <<<(၄) စလင်းတမံ ပင်မရေပိုလွှဲ D/S Floor ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း

>>> ကြည့်ရန် <<<(၅) “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ပန်လုံမြို့ သောက်သုံးရေရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း

>>> ကြည့်ရန် <<<


(၆) မဒန်းရေလှောင်တမံစီမံကိန်း (ဆည်ရေသောက်စနစ်တည်ဆောက်ခြင်း)

>>> ကြည့်ရန်<<<


(၇)ဖြူးချောင်းရေလှောင်တမံဘက်စုံစီမံကိန်း(ဆည်ရေသောက်စနစ်တည်ဆောက်ခြင်း)

>>> ကြည့်ရန်<<<


(၈)ရွေးမြစ်နှင့်ပြာမလော့မြစ်ကြား ရေငန်တားတာတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစီမံကိန်း

>>> ကြည့်ရန်<<<