067-3410008

ဆည်ရေမှတ်များ စာရင်း

စဉ် ဆည် အမည် တည်နေရာ (ခရိုင်/မြို့နယ်) ကန်ရေပြည့် ရေလှောင်ပမာဏ (ဧကပေ) ၂၃/၀၇/၂၀၂၄ ရေလှောင် ပမာဏ (ဧကပေ) ၂၄/၀၇/၂၀၂၄ ၂၄/၀၇/၂၀၂၄ ရေလှောင် ပမာဏ (ဧကပေ) မိုးရေချိန် (လက်မ) မှတ်ချက်
ကန်ရေသေ ရေလှောင်ပမာဏ (ဧကပေ) ကန်ရေပြည့် အပေါ် သိုလှောင်မှု ရာခိုင်နှုန်း ရေအမှတ် ဝင်ရေ (ဧကပေ) သုံးရေ (ဧကပေ) ဆုံးရှုံးရေ (ဧကပေ) ကန်ရေပြည့် အပေါ် သိုလှောင်မှု ရာခိုင်နှုန်း
စိုက်ပျိုးရေ အခြားသုံးရေ အငွေ့ပျံ ရေပိုလွှဲမှ လျှံရေ အခြား ဆုံးရှုံးရေ
စစ်ကိုင်းတိုင်း
သဖန်းဆိပ်ရေလှောင်တမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၂၈၈၀၀၀၀ ၁၂၁၈၆၄၁.၀၀ ၅၂၄.၅၃ ၂၁၃၉.၀၀ ၈၆၄၃.၀၀ ၂၉၄၀.၀၀ ၈၈၇.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၂၀၈၃၁၀.၀၀ -
ကျွန်းလှမြို့ ၁၄၁၃၆၀ ၄၂.၃၁ ၄၁.၉၆
ကင်းတပ်ရေထိန်းတမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၄၁၄၇၉ ၂၈၇၄၄.၀၀ ၄၆၅.၇၀ ၁၀၉၈၉.၀၀ ၃၅၇၄.၀၀ ၇၂၈၀.၀၀ ၁၃၅.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၈၇၄၄.၀၀ -
ကျွန်းလှမြို့ ၅၅၆၀ ၆၉.၃ ၆၉.၃
ကျေးပင်အက်ရေလှောင်တမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၄၄၀၀၀ ၅၈၄၀.၀၀ ၅၇၄.၄၀ ၉.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၉.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၅၈၄၀.၀၀ -
ကန့်ဘလူမြို့ ၅၃၀၀ ၁၃.၂၇ ၁၃.၂၇
ပေကြီးရေလှောင်တမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၆၀၂၇ ၁၈၂၅.၀၀ ၄၉၅.၈၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၈၂၅.၀၀ -
ကန့်ဘလူမြို့ ၁၅၀၀ ၃၀.၂၈ ၃၀.၂၈
လင်ပန်းရေလှောင်တမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၁၀၁၈၀ ၅၅၇၀.၀၀ ၅၀၈.၈၀ ၁၇.၀၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၁၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၅၅၇၀.၀၀ -
ကန့်ဘလူမြို့ ၁၈၅၀ ၅၄.၇၂ ၅၄.၇၂
ကိုးပင်ရေလှောင်တမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၉၇၆၄ ၉၁၂၅.၀၀ ၄၂၄.၄၀ ၁၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၉၁၂၅.၀၀ -
ရွှေဘိုမြို့ ၃၀၀၀ ၉၃.၄၆ ၉၃.၄၆
မြို့သစ်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၇၄၇၀ ၁၄၇၂.၀၀ ၅၅၁.၇၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃.၀၀ ၀.၀၀ ၁၂.၀၀ ၁၄၅၇.၀၀ -
ဘုတလင်မြို့ ၁၉၄၀ ၁၉.၇၁ ၁၉.၅
အင်ကြင်းသပိုးရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၆၂၂၆ ၄၄.၀၀ ၅၅၃.၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၄.၀၀ -
ဘုတလင်မြို့ ၁၄၅၀ ၀.၇၁ ၀.၇၁
အိုင်လျားရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၅၉၄၀ ၄၀.၀၀ ၅၂၅.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၀.၀၀ -
အရာတော်မြို့ ၉၅၀ ၀.၆၇ ၀.၆၇
၁၀ အင်ကြင်းပင်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၄၇၆ ၂၁.၀၀ ၅၅၈.၁၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၁.၀၀ -
အရာတော်မြို့ ၂၁၄ ၄.၄၁ ၄.၄၁
၁၁ အရာတော်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၅၈၈၀ ၁.၀၀ ၅၇၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁.၀၀ -
အရာတော်မြို့ ၁၄၁၀ ၀.၀၂ ၀.၀၂
၁၂ ထန်းဇလုတ်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၂၈၀၀ ၁၅၃၆.၀၀ ၄၀၆.၆၀ ၀.၀၀ ၂.၀၀ ၀.၀၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၆.၀၀ ၁၅၂၇.၀၀ -
မုံရွာမြို့ ၃၀၁ ၅၄.၈၆ ၅၄.၅၄
၁၃ သာစည်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၆၆၀၀ ၅၀၇၅.၀၀ ၅၁၅.၃၀ ၉.၀၀ ၄.၀၀ ၀.၀၀ ၅.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၅၀၇၅.၀၀ -
မုံရွာမြို့ ၁၅၇၅ ၇၆.၈၉ ၇၆.၈၉
၁၄ နွယ်ခွေရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၃၀၀၀ ၈၀၆.၀၀ ၃၈၇.၇၀ ၄.၀၀ ၈.၀၀ ၀.၀၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၈၀၁.၀၀ -
ချောင်းဦးမြို့ ၇၂ ၂၆.၈၇ ၂၆.၇
၁၅ မြောက်ယမားရေလှောင်တမံ ယင်းမာပင်ခရိုင် ၁၄၀၅၇ ၁၃၇၂၈.၀၀ ၄၈၆.၅၀ ၉၀.၀၀ ၇၈.၀၀ ၀.၀၀ ၁၂.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၃၇၂၈.၀၀ -
ပုလဲမြို့ ၂၈၃၆ ၉၇.၆၆ ၉၇.၆၆
၁၆ ဆားလင်းကြီးရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၅၄၀၀ ၁၃၁၁.၀၀ ၃၅၂.၁၀ ၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၃၁၁.၀၀ -
ဆားလင်းကြီးမြို့ ၇၄၀ ၂၄.၂၈ ၂၄.၂၈
၁၇ ငွေသာရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၁၅၂၅၀ ၆၉၆၄.၀၀ ၃၇၅.၀၀ ၁၉.၀၀ ၇.၀၀ ၀.၀၀ ၁၂.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆၉၆၄.၀၀ -
ဆားလင်းကြီးမြို့ ၃၅၀၀ ၄၅.၆၇ ၄၅.၆၇
၁၈ ဖောင်းကတာရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၆၂၀၀ ၅၂၃၇.၀၀ ၃၆၇.၁၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၅၂၃၇.၀၀ -
ဆားလင်းကြီးမြို့ ၁၃၆၀ ၈၄.၄၇ ၈၄.၄၇
၁၉ မြောက်ယမားရေကူရေလှောင်တမံ ယင်းမာပင်ခရိုင် ၁၂၂၉၀၀ ၇၄၄၅၀.၀၀ ၇၂၀.၈၈ ၂၃.၀၀ ၄၁၇.၀၀ ၀.၀၀ ၅၈.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၇၃၉၉၈.၀၀ -
ပုလဲမြို့ ၂၁၂၄၀ ၆၀.၅၈ ၆၀.၂၁
၂၀ လှိုင်းချောင်းရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၅၃၇၀ ၇၂၅.၀၀ ၆၁၁.၈၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၇၂၅.၀၀ -
ပုလဲမြို့ ၁၁၉၄ ၁၃.၅ ၁၃.၅
၂၁ ကန့်ဒေါင့်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၇၁၉ ၁၄၁.၀၀ ၄၉၈.၆၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၄၁.၀၀ -
ပုလဲမြို့ ၁၈၀ ၁၉.၆၁ ၁၉.၆၁
၂၂ လက်ပန်ရေလှောင်တမံ စစ်ကိုင်းခရိုင် ၄၈၃၁ ၁၀၅၇.၀၀ ၅၄၀.၀၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၀၅၇.၀၀ -
မြင်းမူမြို့ ၁၁၈၉ ၂၁.၈၈ ၂၁.၈၈
၂၃ ရာဇဂြိုဟ်ရေလှောင်တမံ ကလေးခရိုင် ၅၂၀၀၀
ကလေးမြို့ ၈၀၀၀
၂၄ ထန်းဇလုတ်ရေကူရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၃၆၆၀ ၂၂၆၇.၀၀ ၅၃၅.၅၀ ၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၂၆၇.၀၀ -
မုံရွာမြို့ ၉၆၈ ၆၁.၉၄ ၆၁.၉၄
၂၅ မင်းမြင်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၁၉၀၁၀ ၉၇၄၂.၀၀ ၆၆၅.၅၀ ၀.၀၀ ၂၈.၀၀ ၀.၀၀ ၁၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၉၇၀၃.၀၀ -
ကန့်ဘလူမြို့ ၃၇၄၀ ၅၁.၂၅ ၅၁.၀၄
၂၆ သိန်ရင်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၂၅၂၆၀
ကန့်ဘလူမြို့ ၄၃၉၀
၂၇ လက်ယက်မရေလှောင်တမံ စစ်ကိုင်းခရိုင် ၁၁၂၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
မြောင်မြို့ ၂၄
၂၈ ဗောဓိတစ်ထောင်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၆၈၃ ၂၁၃.၀၀ ၅၄၃.၅၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၁၃.၀၀ -
မုံရွာမြို့ ၈၁ ၃၁.၁၉ ၃၁.၁၉
၂၉ ကမ်းနီရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၆၈၀
မုံရွာမြို့ ၁၂၃
၃၀ ကြိုးကြာရေလှောင်တမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၂၈၉ ၁၁၁.၀၀ ၃၉၆.၅၀ ၀.၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၁၁.၀၀ -
ရွှေဘိုမြို့ ၃၈.၄၁ ၃၈.၄၁
ပဲခူးတိုင်း(အရှေ့)
၃၁ ချောင်းမကြီး(မြို့လှ)ရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၉၇၃၀ ၃၃၆၆.၀၀ ၃၃၄.၀၀ ၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃၃၆၆.၀၀ -
ရေတာရှည်မြို့ ၁၇၄၀ ၃၄.၅၉ ၃၄.၅၉
၃၂ ဆွာချောင်းရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၂၁၆၃၅၀ ၁၇၈၆၅.၀၀ ၂၈၁.၉၀ ၂၆၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၄.၀၀ ၀.၀၀ ၂၄၀၀.၀၀ ၁၅၇၁၂.၀၀ ၁.၇၅
ရေတာရှည်မြို့ ၂၈၁၇၀ ၈.၂၆ ၇.၂၆
၃၃ ပသိရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၃၀၅၀၀ ၁၅၂၇၀.၀၀ ၂၆၂.၃၀ ၁၀၂၇.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၂.၀၀ ၀.၀၀ ၂၀.၀၀ ၁၆၂၆၅.၀၀ ၀.၉၀
တောင်ငူမြို့ ၂၅၀၀ ၅၀.၀၇ ၅၃.၃၃
၃၄ ခပေါင်းရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၈၇၈၅၇၀ ၄၃၇၃၆၃.၀၀ ၃၆၂.၈၅ ၈၁၄၆.၀၀ ၀.၀၀ ၄၅၈.၀၀ ၈၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၄၄၉၆၅.၀၀ ၁.၃၂
အုတ်တွင်းမြို့ ၈၁၈၅၀ ၄၉.၇၈ ၅၀.၆၅
၃၅ ရေသိုးရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၁၅၅၀၀ ၁၁၁၄၀.၀၀ ၂၁၆.၄၀ ၅၂၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆၄.၀၀ ၁၁၅၇၆.၀၀ ၁.၄၁
အုတ်တွင်းမြို့ ၁၂၀ ၇၁.၈၇ ၇၄.၆၈
၃၆ မင်းရဲရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၂၃၅၀ ၁၉၃၅.၀၀ ၂၀၃.၃၀ ၁၇၅.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃.၀၀ ၀.၀၀ ၁၁၂.၀၀ ၁၉၉၅.၀၀ ၀.၅၉
အုတ်တွင်းမြို့ ၅၀၀ ၈၂.၃၄ ၈၄.၈၉
၃၇ ငမြွေရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၂၃၈၀ ၂၃၈၀.၀၀ ၂၃၃.၂၀ ၆၄.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂.၀၀ ၀.၀၀ ၃၄.၀၀ ၂၄၀၈.၀၀ ၁.၀၀ (၀.၂) ပေ ရေကျော်
ဖြူးမြို့ ၅၃၀ ၁၀၀ ၁၀၁.၁၈
၃၈ ဖြူးချောင်းရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၆၃၂၅၃၃ ၃၀၈၁၀၄.၀၀ ၄၃၂.၀၀ ၄၁၆၇.၀၀ ၀.၀၀ ၄၃၈.၀၀ ၉၉.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃၁၁၇၃၄.၀၀ ၀.၆၀
ဖြူးမြို့ ၂၉၉၄၉ ၄၈.၇၁ ၄၉.၂၈
၃၉ ရဲနွယ်ရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၉၃၁၈၀၀ ၅၃၇၆၄၄.၀၀ ၃၀၄.၅၀ ၇၂၇၅.၀၀ ၀.၀၀ ၉၄၃.၀၀ ၃၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၅၄၃၉၄၀.၀၀ ၂.၀၀
ကျောက်တံခါးမြို့ ၃၄၉၀၀ ၅၇.၇ ၅၈.၃၈
၄၀ ဘိုင်းဒါးရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၃၇၃၉၀၂ ၂၀၉၅၀၀.၀၀ ၄၄၃.၇၀ ၇၂၇၆.၀၀ ၀.၀၀ ၄၀၃.၀၀ ၈၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၁၆၂၉၀.၀၀ ၁.၈၀
ဒိုက်ဦးမြို့ ၅၆၂၀၀ ၅၆.၀၃ ၅၇.၈၅
၄၁ ကောလိယရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၁၆၄၉၁၂ ၆၇၇၄၀.၀၀ ၂၃၀.၆၀ ၈၇၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၈.၀၀ ၀.၀၀ ၁၁၉.၀၀ ၆၈၄၇၆.၀၀ ၀.၈၀
ဒိုက်ဦးမြို့ ၁၄၈၂၅ ၄၁.၀၈ ၄၁.၅၂
၄၂ ဘောနီရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၃၅၂၀၀ ၁၇၇၀၀.၀၀ ၁၆၁.၈၀ ၅၈၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၈.၀၀ ၀.၀၀ ၇၅.၀၀ ၁၈၂၀၀.၀၀ ၀.၉၂
ဒိုက်ဦးမြို့ ၂၄၀၀ ၅၀.၂၈ ၅၁.၇
၄၃ ပျဉ်ပုံကြီးရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၁၁၁၃၀ ၄၀၅၃.၀၀ ၁၃၇.၈၀ ၂၃၅.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂.၀၀ ၀.၀၀ ၇၃.၀၀ ၄၂၁၃.၀၀ ၁.၆၀
ဒိုက်ဦးမြို့ ၁၄၂၈ ၃၆.၄၂ ၃၇.၈၅
၄၄ ဝါးကတုတ်ရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၃၂၄၂၀ ၁၄၀၃၇.၀၀ ၁၇၆.၈၅ ၁၈၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၇.၀၀ ၀.၀၀ ၁၃၅.၀၀ ၁၄၀၇၆.၀၀ ၀.၉၀
ပဲခူးမြို့ ၁၁၁၄ ၄၃.၃ ၄၃.၄၂
၄၅ မဇင်းရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၂၆၁၈၆ ၁၃၈၂၉.၀၀ ၇၄.၇၀ ၁၅၄.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၈.၀၀ ၀.၀၀ ၁၄၆.၀၀ ၁၃၈၂၉.၀၀ ၀.၇၀
ပဲခူးမြို့ ၂၄၇၆ ၅၂.၈၁ ၅၂.၈၁
၄၆ ဇလက်ထော်ရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၁၈၉၁၂ ၆၆၅၀.၀၀ ၉၇.၉၀ ၇၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၅.၀၀ ၀.၀၀ ၁၂၃.၀၀ ၆၅၉၅.၀၀ ၀.၁၀
ပဲခူးမြို့ ၇၅၀ ၃၅.၁၆ ၃၄.၈၇
၄၇ အလိုင်နီရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၃၉၀၀၀ ၁၉၃၂၀.၀၀ ၆၈.၇၀ ၃၀၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၇၀.၀၀ ၁၉၄၄၀.၀၀ ၀.၇၀
ပဲခူးမြို့ ၁၇၈၀ ၄၉.၅၄ ၄၉.၈၅
၄၈ ရွှေပြည်(၃)ရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၃၇၀၀ ၁၂၀၈.၀၀ ၆၁.၀၀ ၇၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၄၃.၀၀ ၁၂၄၀.၀၀ ၁.၁၀
ပဲခူးမြို့ ၄၀ ၃၂.၆၅ ၃၃.၅၁
၄၉ ကိုဒူကွဲရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၁၄၈၃၆၄ ၅၀၈၅၀.၀၀ ၁၇၈.၆၅ ၈၆၂.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၄.၀၀ ၀.၀၀ ၃၈၂.၀၀ ၅၁၃၀၆.၀၀ ၀.၅၀
ပဲခူးမြို့ ၁၀၁၈၅ ၃၄.၂၇ ၃၄.၅၈
၅၀ ရွှေလောင်းရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၁၀၀၀၂၄ ၁၈၄၀၈.၀၀ ၁၆၄.၃၀ ၂၉၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၁.၀၀ ၀.၀၀ ၁၅၀.၀၀ ၁၈၅၃၇.၀၀ ၁.၂၃
ပဲခူးမြို့ ၄၄၃၄ ၁၈.၄ ၁၈.၅၃
၅၁ စလူရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၉၀၀၀၀ ၂၇၁၈၄.၀၀ ၁၂၆.၇၀ ၁၅၈.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၄.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၇၃၂၈.၀၀ ၀.၆၅
ပဲခူးမြို့ ၄၀၄၅ ၃၀.၂ ၃၀.၃၆
မကွေးတိုင်း
၅၂ ပင်းကန်
၅၃ ကန်တော်ကြီးကန်
၅၄ နဂါးရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၆၂၉၀
ရေနံချောင်းမြို့ ၁၇၅၃
၅၅ လေးတိုင်စင်ရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၄၇၄၅
ရေနံချောင်းမြို့ ၁၈၄၃
၅၆ ကျောက်တံခါးရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၄၁၁၂၅
နတ်မောက်မြို့ ၁၃၆၆၅
၅၇ နတ်မောက်ရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၁၀၁၀၀၀
နတ်မောက်မြို့ ၁၂၆၀၀
၅၈ ပုလင်းရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၁၂၂၀၀
မြို့သစ်မြို့ ၂၁၀၀
၅၉ စွန်ချောင်းရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၃၀၇၂၀
မြို့သစ်မြို့ ၆၁၄၄
၆၀ ဘုတ်ချောင်းရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၁၂၅၀
မြို့သစ်မြို့ ၉၆
၆၁ ဆဒ္ဒန်ရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၂၅၀၀၀
မြို့သစ်မြို့ ၇၀၀၀
၆၂ ငမင်ရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၇၇၅၀
တောင်တွင်းကြီးမြို့ ၁၇၅၀
၆၃ ဘန်းကုန်းရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၇၄၀၀
တောင်တွင်းကြီးမြို့ ၁၀၀၀
၆၄ ကင်မွန်းတောင်ရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၁၀၅၂၀
တောင်တွင်းကြီးမြို့ ၆၄၀
၆၅ ရန်ပယ်ရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၃၅၁၄၀
တောင်တွင်းကြီးမြို့ ၈၇၄၂
၆၆ တောင်ခင်ရန်းရေလှောင်တမံ ဂန့်ဂေါခရိုင် ၁၁၇၂၆
ဂန့်ဂေါမြို့ ၁၆၂၄
၆၇ မြစ်သာရေလှောင်တမံ ဂန့်ဂေါခရိုင် ၃၇၇၆၀၀
ဂန့်ဂေါမြို့ ၁၅၂၉၁၅
၆၈ မြေခဲတောင်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၂၈၇၉
ရေစကြိုမြို့ ၉၅
၆၉ ဆင်ချောင်းရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၃၂၁၀
ရေစကြိုမြို့ ၅၉၅
၇၀ ဂွေးချိုရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၈၃၉
ရေစကြိုမြို့ ၃၈၇
၇၁ တောင်ယမားရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၇၀၄၀
မြိုင်မြို့ ၂၅၂၀
၇၂ မြိုင်ချောင်းရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၄၀၀၀
မြိုင်မြို့ ၁၆၀
၇၃ သီရိနန္ဒာရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၇၁၀
မြိုင်မြို့ ၄၉၅
၇၄ သစ်ကြီးတောရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၈၀၅
မြိုင်မြို့ ၉၂
၇၅ တွင်းမရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၂၄၀
မြင်းခြံမြို့ ၁၀၃
၇၆ အင်းဘတ်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၁၂၆
ပခုက္ကူမြို့ ၁၀၆
၇၇ ဝန်ချောင်းရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၆၆၇
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၄၀
၇၈ စလင်းရေလှောင်တမံ မင်းဘူးခရိုင် ၁၃၃၀၀၀
စလင်းမြို့ ၁၆၂၅၉
၇၉ မုန်းချောင်းရေလှောင်တမံ မင်းဘူးခရိုင် ၆၂၀၉၀၀
စေတုတ္တရာမြို့ ၉၂၅၀၀
၈၀ မန်းချောင်းရေလှောင်တမံ မင်းဘူးခရိုင် ၁၂၀၀၀၀
ငဖဲမြို့ ၁၃၆၀၀
၈၁ ရင်းရှည်ရေလှောင်တမံ မင်းဘူးခရိုင် ၂၆၀၀
ငဖဲမြို့ ၉၇
၈၂ ကြီးအုံကြီးဝရေလှောင်တမံ မင်းဘူးခရိုင် ၃၀၂၇၀၀ ၂၉၁၆၉၀.၀၀ ၃၃၉.၁၀ ၁၆၈၃၂.၀၀ ၁၁၄၂.၀၀ ၁၁၁၉၁.၀၀ ၉၅.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၉၆၀၉၄.၀၀ -
ပွင့်ဖြူမြို့ ၂၄၄၀၀ ၉၆.၃၆ ၉၇.၈၂
၈၃ ဘွက်ကြီးရေလှောင်တမံ သရက်ခရိုင် ၇၃၁၉၂
အောင်လံမြို့ ၁၇၆၁၅
၈၄ ပဒဲရေလှောင်တမံ သရက်ခရိုင် ၃၂၈၉၀
အောင်လံမြို့ ၈၉၃၀
၈၅ ပွဲသာရေလှောင်တမံ သရက်ခရိုင် ၁၇၀၀
အောင်လံမြို့ ၂၁၀
၈၆ မဒေးရေလှောင်တမံ သရက်ခရိုင် ၅၃၉၀၈
ကံမမြို့(သရက်ခရိုင်) ၁၀၂၁၀
၈၇ တက်တူရေလှောင်တမံ မင်းဘူးခရိုင် ၁၄၂၀
စလင်းမြို့ ၁၈၀
၈၈ ခင်မွန်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၂၂၀၀
မြိုင်မြို့ ၄၃၈
၈၉ ကြက်မောက်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၁၀၀
မြိုင်မြို့ ၂၀၀
၉၀ သဒွတ်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၃၁၀
မြိုင်မြို့ ၇၄
၉၁ ကျောက်ဆောက်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၅၁၉
မြိုင်မြို့ ၁၁၀
၉၂ ဝန်လိုရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၃၈၅
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၁၄
၉၃ သန်းဥချောက်ရေလှောင်တမံ ဂန့်ဂေါခရိုင် ၄၆၂
ကျောက်ထုမြို့
၉၄ စဘေရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၆၁၀
ပခုက္ကူမြို့ ၃၁၀
၉၅ ဂျိုးပျံရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၂၃၄
ပခုက္ကူမြို့ ၄၀
၉၆ မကျီးသုံးပင်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၃၄၂
ပခုက္ကူမြို့ ၉၄
၉၇ ခင်ကြီးဘလောက်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၆၀
ပခုက္ကူမြို့ ၂၅
၉၈ ငချဉ်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၀၆၀
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၂၂၃
၉၉ တံခွန်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၀၁၄
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၂၁၄
၁၀၀ တမာရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၇၃၅
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၁၃၃
၁၀၁ တဲကြီးရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၆၂၀
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၈၀
၁၀၂ ရေပုတ်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၄၉၉
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၇၅
၁၀၃ ဖိုးနီရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၂၈၆
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၃၀
၁၀၄ ဝန်ယူရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၉၂
မြိုင်မြို့
၁၀၅ လပနရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၇၈၂
မြိုင်မြို့ ၅၅၉
၁၀၆ မကျီးစုရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၆၂၃
မြိုင်မြို့
၁၀၇ မင်းကန်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၃၉၀
မြိုင်မြို့ ၉၂
၁၀၈ သရက်ချောင်းရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၃၃၈
ပေါက်မြို့ ၃၂၆
၁၀၉ ဆင်ကြို့ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၅၉၂
ရေစကြိုမြို့ ၁၀၅
မန္တလေးတိုင်း
၁၁၀ မာလဲနတ်တောင်ရေလှောင်တမံ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၅၀၉၇၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
စဉ့်ကူးမြို့ ၇၄၁၀
၁၁၁ တံခွန်တိုင်ကန် မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၄၂၃ ၂၅၀.၀၀ ၆၄၃.၆၀ ၂.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၅၀.၀၀ -
ဝမ်းတွင်းမြို့ ၂၅၀ ၁၀.၃၂ ၁၀.၃၂
၁၁၂ ဆည်တော်ကြီးရေလှောင်တမံ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၃၆၃၀၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
မတ္တရာမြို့ ၈၃၉၉၀
၁၁၃ မိတ္ထီလာကန် မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၄၈၄၆ ၇၈၈၃.၀၀ ၇၅၈.၃၀ ၁၇၃.၀၀ ၀.၀၀ ၃၀.၀၀ ၂၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၈၀၀၆.၀၀ -
မိတ္ထီလာမြို့ ၇၆၇၃ ၃၁.၇၃ ၃၂.၂၂
၁၁၄ ဆင်လမ်းရေလှောင်တမံ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၆၈၄၆ ၅၃၈၆.၀၀ ၃၇၁၈.၆၀ ၈.၉၄ ၀.၀၀ ၈.၂၄ ၀.၇၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၅၃၈၆.၀၀ -
ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၁၆၃၁ ၇၈.၆၇ ၇၈.၆၇
၁၁၅ ညောင်ရမ်းကန် မိတ္ထီလာခရိုင် ၉၁၅၀ ၁၈၁.၀၀ ၅၅၄.၁၀ ၂၂.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၂.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၈၁.၀၀ -
သာစည်မြို့ ၇၉၅ ၁.၉၈ ၁.၉၈
၁၁၆ စည်သာရေကူရေလှောင်တမံ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၁၉၄၅ ၁၁၇၅.၅၀ ၃၄၈၇.၇၀ ၇.၈၆ ၀.၀၀ ၆.၉၆ ၀.၉၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၁၇၅.၅၀ -
ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၃၆၆ ၆၀.၄၄ ၆၀.၄၄
၁၁၇ မင်းလှကန် မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၀၇၄၃ ၃၅၁၀.၀၀ ၅၅၃.၂၀ ၄၂.၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၂.၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃၅၁၀.၀၀ -
သာစည်မြို့ ၉၇၀ ၁၆.၉၂ ၁၆.၉၂
၁၁၈ စည်သာရေလှောင်တမံ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၁၉၀၁ ၁၄၂၈.၀၀ ၃၃၆၃.၀၀ ၁.၇၀ ၀.၀၀ ၇.၉၀ ၀.၈၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၄၂၁.၀၀ -
ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၂၄၉ ၇၅.၁၂ ၇၄.၇၅
၁၁၉ ယင်းတော်ကန် ရမည်းသင်းခရိုင် ၃၆၆၄ ၂၂၆.၀၀ ၅၃၇.၉၀ ၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၂၆.၀၀ -
ပျော်ဘွယ်မြို့ ၁၆ ၆.၁၇ ၆.၁၇
၁၂၀ ကျောက်ဆည်ကန် ရမည်းသင်းခရိုင် ၆၂၅၀ ၁၁၉၅.၀၀ ၅၇၀.၈၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၁၉၅.၀၀ -
ပျော်ဘွယ်မြို့ ၅၂၄ ၁၉.၁၂ ၁၉.၁၂
၁၂၁ ချောင်းမနက်ရေလှောင်တမံ ကျောက်ဆည်ခရိုင် ၇၄၈၀ ၄၅၀၇.၀၀ ၃၉၄.၁၀ ၀.၀၀ ၂၁.၀၀ ၀.၀၀ ၂.၀၀ ၀.၀၀ ၂.၀၀ ၄၄၈၂.၀၀ -
တံတားဦးမြို့ ၂၂၈၀ ၆၀.၂၅ ၅၉.၉၂
၁၂၂ ဒိုးကွင်ရေလှောင်တမံ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၄၅ ၃၀.၆၀ ၃၂၆၅.၇၀ ၀.၁၂ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၁၂ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃၀.၆၀ -
ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၁၈ ၆၈ ၆၈
၁၂၃ ကုတင်ကန် ရမည်းသင်းခရိုင် ၂၂၄၆ ၆၉၃.၀၀ ၇၀၅.၉၀ ၀.၀၀ ၂၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၅ ၀.၀၀ ၀.၉၅ ၆၆၆.၀၀ -
ရမည်းသင်းမြို့ ၃၀.၈၅ ၂၉.၆၅
၁၂၄ ကင်းတားဘက်စုံရေလှောင်တမံ ကျောက်ဆည်ခရိုင် ၈၇၃၅၈၀
မြစ်သားမြို့ ၅၆၂၈၀
၁၂၅ ကျီးနီကန် ရမည်းသင်းခရိုင် ၈၈၃၅ ၁၉၁.၀၀ ၆၃၁.၅၀ ၀.၀၀ ၂၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၁၅ ၀.၀၀ ၃.၈၅ ၁၆၇.၀၀ -
ရမည်းသင်းမြို့ ၃၈ ၂.၁၆ ၁.၈၉
၁၂၆ ကန်နားကန် မြင်းခြံခရိုင် ၄၆၅၈ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
နွားထိုးကြီးမြို့ ၁၁၉
၁၂၇ သပြေရိုးရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၇၁၀၀ ၃၇၈၀.၀၀ ၆၉၄.၇၀ ၀.၀၀ ၁၀၆.၀၀ ၀.၀၀ ၈.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃၆၆၆.၀၀ -
ဝမ်းတွင်းမြို့ ၇၇၀ ၅၃.၂၄ ၅၁.၆၃
၁၂၈ ပျိုးကန် မြင်းခြံခရိုင် ၂၇၅၈ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
မြင်းခြံမြို့ ၃၉၁
၁၂၉ အလောင်းစည်သူရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၁၄၆၈ ၅၇၅.၀၀ ၅၇၃.၆၀ ၀.၀၀ ၁၀.၀၀ ၀.၀၀ ၅.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၅၆၀.၀၀ -
ဝမ်းတွင်းမြို့ ၅၃၀ ၃၉.၁၇ ၃၈.၁၅
၁၃၀ ညောင်ပင်သာကန် မြင်းခြံခရိုင် ၂၁၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
မြင်းခြံမြို့ ၄၀၀
၁၃၁ တောင်ပုလုရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၁၃၄၆၅ ၅၅၈၆.၀၀ ၇၀၀.၄၀ ၂၇.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၇.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၅၅၈၆.၀၀ -
မလှိုင်မြို့ ၄၀၆ ၄၁.၄၉ ၄၁.၄၉
၁၃၂ မြကန် ညောင်ဦးခရိုင် ၁၁၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
ညောင်ဦးမြို့ ၂၂၅
၁၃၃ ပုန်းမကြည်ရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၁၅၇၂ ၇၀၀.၀၀ ၈၁၂.၀၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၇၀၀.၀၀ - (၇၁၂) ပေ ရေကျော်
မလှိုင်မြို့ ၄၂၀ ၄၄.၅၃ ၄၄.၅၃
၁၃၄ ကျင်းသာရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၁၀၀ ၁၃၁၀.၀၀ ၉၆၅.၁၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၃၁၀.၀၀ -
မလှိုင်မြို့ ၅၆၄ ၆၂.၃၈ ၆၂.၃၈
၁၃၅ သင်ပုန်းရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၁၀၀၀ ၁၆၅၁၈.၀၀ ၈၇၇.၀၀ ၀.၀၀ ၂.၀၀ ၀.၀၀ ၁၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆၉.၀၀ ၁၆၄၃၇.၀၀ -
မိတ္ထီလာမြို့ ၈၂၀၀ ၇၈.၆၆ ၇၈.၂၇
၁၃၆ ညောင်ကုန်းရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၉၂၃
မိတ္ထီလာမြို့ ၁၃၄၂
၁၃၇ လက်ခုပ်ပင်ရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၉၅၀
မိတ္ထီလာမြို့ ၆၇၀
၁၃၈ လွန်ငင်ရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၄၃၄ ၁၇၉.၀၀ ၇၈၆.၃၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၇၉.၀၀ -
မိတ္ထီလာမြို့ ၂၀၇ ၄၁.၂၄ ၄၁.၂၄
၁၃၉ ရှမ်းမငယ်ရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၁၉၁၀ ၆၇၂၁.၀၀ ၁၀၆၆.၆၀ ၆၂.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၂.၀၀ ၀.၀၀ ၅၀.၀၀ ၆၇၂၁.၀၀ -
မိတ္ထီလာမြို့ ၅၉၅၀ ၃၀.၆၈ ၃၀.၆၈
၁၄၀ မုန်တိုင်ရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၇၀၄၅ ၁၀၃၄၇.၀၀ ၉၀၂.၅၀ ၈၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၈.၀၀ ၀.၀၀ ၁၅၀.၀၀ ၁၀၂၅၉.၀၀ -
မိတ္ထီလာမြို့ ၈၅၀၉ ၃၈.၂၆ ၃၇.၉၃
၁၄၁ စမုံရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၇၉၁၃ ၂၄၄၅.၀၀ ၄၅၀.၁၀ ၀.၀၀ ၆၄.၀၀ ၀.၀၀ ၁၇.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၃၆၄.၀၀ -
သာစည်မြို့ ၄၀၀ ၃၀.၉ ၂၉.၈၇
၁၄၂ သက်တော်ရေလှောင်တမံ(၁) မိတ္ထီလာခရိုင် ၅၁၀ ၃၃၀.၀၀ ၇၂၅.၀၀ ၀.၄၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၄၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃၃၀.၀၀ -
သာစည်မြို့ ၃၀၂ ၆၄.၇၁ ၆၄.၇၁
၁၄၃ သက်တော်ရေလှောင်တမံ(၂) မိတ္ထီလာခရိုင် ၁၅၂၀၀ ၂၆၁၀.၀၀ ၆၇၆.၆၀ ၀.၀၀ ၂၈.၀၀ ၀.၀၀ ၂.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၅၈၀.၀၀ -
သာစည်မြို့ ၂၁၀၀ ၁၇.၁၇ ၁၆.၉၇
၁၄၄ ချောင်းဇုံရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၅၇၈၀ ၆၈၀.၀၀ ၆၄၀.၀၀ ၈.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၈.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆၈၀.၀၀ -
မလှိုင်မြို့ ၆၈၀ ၁၁.၇၆ ၁၁.၇၆
၁၄၅ ချောင်းကောက်ရေလှောင်တမံ ရမည်းသင်းခရိုင် ၁၃၆၂၅ ၆၈၀၀.၀၀ ၇၈၂.၄၀ ၁၇.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၇.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆၈၀၀.၀၀ -
ပျော်ဘွယ်မြို့ ၅၀၀၀ ၄၉.၉၁ ၄၉.၉၁
၁၄၆ သဖန်းချောင်းရေလှောင်တမံ ရမည်းသင်းခရိုင် ၆၀၄၀ ၄၀၆၇.၀၀ ၈၉၀.၃၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၀၆၇.၀၀ -
ရမည်းသင်းမြို့ ၁၀၀၀ ၆၇.၃၃ ၆၇.၃၃
၁၄၇ ချောင်းမကြီးရေလှောင်တမံ ရမည်းသင်းခရိုင် ၄၀၂၀၀
ပျော်ဘွယ်မြို့ ၇၀၀၀
၁၄၈ နတ်ကာရေလှောင်တမံ ရမည်းသင်းခရိုင် ၁၁၃၀၀ ၃၂၀၁.၀၀ ၆၄၃.၉၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃၂၀၁.၀၀ -
ပျော်ဘွယ်မြို့ ၁၁၅၅ ၂၈.၃၃ ၂၈.၃၃
၁၄၉ သစ်ဆုံရေလှောင်တမံ ရမည်းသင်းခရိုင် ၃၉၉၆၅ ၄၁၀၆.၀၀ ၈၁၆.၄၀ ၀.၀၀ ၅၂.၀၀ ၀.၀၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၆၄.၀၀ ၃၉၈၉.၀၀ -
ရမည်းသင်းမြို့ ၂၃၅၆ ၁၀.၂၇ ၉.၉၈
၁၅၀ လဲဖြူရေလှောင်တမံ ရမည်းသင်းခရိုင် ၈၃ ၃၃.၀၀ ၇၈၅.၉၀ ၀.၀၁ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၁ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃၃.၀၀ -
ရမည်းသင်းမြို့ ၂၇ ၃၉.၇၆ ၃၉.၇၆
၁၅၁ မြို့သာရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၅၆၅၈ ၂၇၀၂.၀၀ ၆၁၀.၉၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၇၀၂.၀၀ -
ငါန်းဇွန်မြို့ ၁၃၅၄ ၄၇.၇၆ ၄၇.၇၆
၁၅၂ ဖောင်းကတောရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၇၉၀၀ ၁၆၆၀.၀၀ ၃၁၉.၆၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၆၆၀.၀၀ -
ငါန်းဇွန်မြို့ ၁၁၀၀ ၂၁.၀၁ ၂၁.၀၁
၁၅၃ နတ်သားတောရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၅၀၀၀ ၂၈၉၂.၀၀ ၄၀၄.၄၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၈၉၂.၀၀ -
ငါန်းဇွန်မြို့ ၁၁၀၀ ၅၇.၈၄ ၅၇.၈၄
၁၅၄ ခက်လန်းရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၁၅၂၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
နွားထိုးကြီးမြို့ ၁၀၀၀
၁၅၅ ဇီးတောရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၂၈၉၀၃ ၇၇၁၄.၀၀ ၅၈၈.၁၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၇၇၁၄.၀၀ -
နွားထိုးကြီးမြို့ ၅၈၆၁ ၂၆.၆၉ ၂၆.၆၉
၁၅၆ ပြောင်းပြာရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၂၇၉၆၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
နွားထိုးကြီးမြို့ ၁၅၇၀
၁၅၇ မြောက်ပင်လယ်ရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၁၀၀၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
မြင်းခြံမြို့ ၁၀၀၀
၁၅၈ တောင်ပင်လယ်ရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၈၅၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
မြင်းခြံမြို့ ၁၃၀၀
၁၅၉ စွန်းလွန်းရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၄၆၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
မြင်းခြံမြို့ ၁၅၃၀
၁၆၀ တောင်သာရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၅၀၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
တောင်သာမြို့ ၁၀၄၀
၁၆၁ ဝဲလောင်ရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၂၀၁၇၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
တောင်သာမြို့ ၂၆၀၉
၁၆၂ ဆင်တဲဝရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၁၂၀၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
နွားထိုးကြီးမြို့ ၄၉၀၀
၁၆၃ ကျောက်တစ်လုံးရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၅၂၅၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
တောင်သာမြို့ ၁၀၅၅
၁၆၄ ယာကြီးရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၄၄၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၃၃၄၉
၁၆၅ တောင်ရေရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၃၄၃၀
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၉၅၀
၁၆၆ ကြက်မောက်တောင်ရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၇၃၁၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၃၁၀၀
၁၆၇ ပင်းချောင်းရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၁၈၉၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၂၄၀၀
၁၆၈ ငါ့သရောက်ရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၇၀၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
ညောင်ဦးမြို့ ၂၀၀၀
၁၆၉ ပန်းဆွဲရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၁၂၆၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၁၀၀၃
၁၇၀ ညောင်ငုတ်တိုရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၂၇၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၁၂၆
၁၇၁ ဘဲကန်ရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၅၇၉ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ -
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၃၃၆
၁၇၂ ကုန်းတဲရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၄၄၀
မလှိုင်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်း
ရန်ကုန်တိုင်း
၁၇၃ ပေါင်းလင်းရေလှောင်တမံ ၁၁၉၂၀၀
၄၇၅၀
၁၇၄ လဂွမ်းပြင်ရေလှောင်တမံ ၁၄၈၈၀၀
၅၁၆၀
၁၇၅ မဟူရာ(ငမိုးရိပ်)ရေကူရေလှောင်တမံ ၅၃၉၉၂
၂၅၀၀
၁၇၆ ငမိုးရိပ်ရေလှောင်တမံ ၁၈၀၀၀၀
၁၂၀၀၀
၁၇၇ ကလီထော်ရေလှောင်တမံ ၂၆၀၀၀
၇၆၀
၁၇၈ တောင်လုံးမြောင်ရေလှောင်တမံ ၈၀၀
၄၀
၁၇၉ တဘူးလှရေလှောင်တမံ ၁၉၄၆၀၀
၂၄၃၂၅
၁၈၀ ဘန့်ဘွေးကုန်းရေလှောင်တမံ ၁၇၃၅
၁၅၀
၁၈၁ ဇာမဏီအင်းရေလှောင်တမံ ၅၃၆၄
၃၂၆
ဧရာဝတီတိုင်း
၁၈၂ ကွန်ချောင်းရေလှောင်တမံ ဟင်္သာတခရိုင် ၉၈၄၀၀ ၄၉၄၄၇.၀၀ ၂၄၉.၁၀ ၂၂၂.၀၀ ၉၃.၀၀ ၀.၀၀ ၁၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၉၅၆၆.၀၀ ၀.၂၅
ကြံခင်းမြို့ ၇၃၅၀ ၅၀.၂၅ ၅၀.၃၇
၁၈၃ မမြရေ‌လှောင်တမံ ဟင်္သာတခရိုင် ၇၁၄၀၀ ၄၃၄၅၆.၀၀ ၂၉၁.၀၀ ၁၁၆၉.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၇.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၄၆၁၈.၀၀ ၀.၇၅
မြန်အောင်မြို့ ၁၇၅၀ ၆၀.၈၆ ၆၂.၄၉
၁၈၄ နန်ကသူရေလှောင်တမံ ဟင်္သာတခရိုင် ၄၀၄၈၇ ၂၆၆၂၃.၀၀ ၂၃၉.၁၀ ၂၈၀၇.၀၀ ၁၀၂.၀၀ ၀.၀၀ ၄.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၉၃၂၄.၀၀ ၁.၀၉
အင်္ဂပူမြို့ ၆၆၁၈ ၆၅.၇၆ ၇၂.၄၃
၁၈၅ ကညင်ရေလှောင်တမံ ဟင်္သာတခရိုင် ၁၄၅၀၀၀ ၁၀၇၉၈၇.၀၀ ၂၇၂.၀၀ ၇၉၄၀.၇၈ ၆၀.၇၈ ၀.၀၀ ၁၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၁၅၈၅၆.၀၀ ၁.၀၀
အင်္ဂပူမြို့ ၂၆၈၈၀ ၇၄.၄၇ ၇၉.၉
၁၈၆ ရေကျော်ရေလှောင်တမံ ပုသိမ်ခရိုင် ၁၁၉၄ ၁၀၁၄.၀၀ ၁၀၅.၂၀ ၉၆.၀၀ ၀.၀၀ ၃.၀၀ ၀.၂၄ ၀.၀၀ ၃၈.၅၆ ၁၀၆၈.၂၀ ၁.၅၀
ငပုတောမြို့ ၆၇ ၈၄.၉၂ ၈၉.၄၆
၁၈၇ ကျောင်းခြားရေလှောင်တမံ ပုသိမ်ခရိုင် ၂၄၂ ၂၁၁.၀၀ ၆၂.၉၀ ၇.၀၀ ၀.၀၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၁၇.၀၀ ၁.၅၀
ငပုတောမြို့ ၁၁ ၈၇.၁၉ ၈၉.၆၇
ကချင်ပြည်နယ်
ကယားပြည်နယ်
၁၈၈ ဒေါတချရေလှောင်တမံ ဘော်လခဲခရိုင် ၂၀၇
ဘောလခဲမြို့ ၁၈
၁၈၉ ငွေတောင်ရေလှောင်တမံ လွိုင်ကော်ခရိုင် ၈၉၂၀
ဒီမောဆိုးမြို့ ၁၇၀၀
၁၉၀ ငွေတောင်ရေထိန်းတမံ လွိုင်ကော်ခရိုင် ၁၂၉၈
ဒီမောဆိုးမြို့
၁၉၁ လွိုင်နန်းဖရေထိန်းတမံ လွိုင်ကော်ခရိုင် ၁၅၀၈
ဒီမောဆိုးမြို့ ၈၀
၁၉၂ ဟိုတာရေလှောင်တမံ လွိုင်ကော်ခရိုင် ၃၈၁
လွိုင်ကော်မြို့
ကရင်ပြည်နယ်
၁၉၃ သံလှယ်လျှပ်စစ်မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်း ဘားအံခရိုင်
၁၉၄ ရေဘုတ်ရေလှောင်တမံ ဘားအံခရိုင် ၂၈၄၇၄ ၃၁၈၁၁.၀၀ ၆၄.၇၀ ၂၆၂၉.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၇.၀၀ ၁၄၆၃.၀၀ ၁၃၂.၀၀ ၃၂၈၃၈.၀၀ ၄.၀၉ (၁.၇) ပေ ရေကျော်
လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ၂၃၇၆ ၁၁၁.၇၂ ၁၁၅.၃၃
၁၉၅ စိန်ပန်းမြိုင်ရေလှောင်တမံ ဘားအံခရိုင် ၅၅၀ ၂၆၁.၀၀ ၁၀၁.၇၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၆၁.၀၀ ၁.၁၀
လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ၂၅ ၄၇.၄၅ ၄၇.၄၅
ချင်းပြည်နယ်
၁၉၆ လိုင်ဗားရေလှောင်တမံ ဖလမ်းခရိုင် ၁၉၂၃
ဖလမ်းမြို့ ၁၀၃
၁၉၇ အောက်လိုင်ဗားရေလှောင်တမံ ဖလမ်းခရိုင် ၈၃၄
ဖလမ်းမြို့ ၁၄၅
၁၉၈ သီကီရ်ရေလှောင်တမံ ဟားခါးခရိုင် ၁၃၆၅
ထန်တလန်မြို့ ၇၅
မွန်ပြည်နယ်
၁၉၉ ကတိုက်တမံ ၅၄၀၀၀ ၂၇၅၈၃.၀၀ ၁၄၁.၂၀ ၁၃၉၅.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၂၃.၀၀ ၂၈၅၄၅.၀၀ ၄.၈၅
၁၂၀၀ ၅၁.၀၈ ၅၂.၈၆
၂၀၀ ဝါးပါးရေလှောင်တမံ သထုံခရိုင် ၄၁၅၀
သထုံမြို့ ၁၇၃
၂၀၁ ရွှေနတ်တောင်ရေလှောင်တမံ မော်လမြိုင်ခရိုင် ၅၂၅၀
မော်လမြိုင်မြို့ ၉၁၀
၂၀၂ အဇင်းရေလှောင်တမံ မော်လမြိုင်ခရိုင် ၁၅၄၂၇
မုဒုံမြို့ ၁၂၆
၂၀၃ ဝင်းဖနုံရေလှောင်တမံ မော်လမြိုင်ခရိုင် ၄၇၈၈၂
မုဒုံမြို့ ၄၄၄၂
၂၀၄ ကဇိုင်းရေလှောင်တမံ သထုံခရိုင် ၂၃၈၀
ဘီးလင်းမြို့ ၁၆၄၁
ရခိုင်ပြည်နယ်
၂၀၅ ပြိုင်းချောင်းရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၂၅၂၀၅
ကျောက်တော်မြို့ ၁၀၅၄
၂၀၆ ဇီးချောင်းရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၇၅၃၀
ကျောက်တော်မြို့ ၅၈၀
၂၀၇ ကြိုးကြာကွင်းရေလှောင်တမံ ၅၂၉
၂၀၈ ရဟိုင်းကွင်းရေလှောင်တမံ သံတွဲခရိုင် ၆၂၅
ဂွမြို့ ၄၇
၂၀၉ ဇီးဖြူကုန်းရေလှောင်တမံ သံတွဲခရိုင် ၄၃၀
သံတွဲမြို့ ၂၂
၂၁၀ ငပလီရေလှောင်တမံ သံတွဲခရိုင် ၁၄၇၀
သံတွဲမြို့ ၇၀
၂၁၁ မင်းသားချောင်းရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၁၆၅၀
ကျောက်တော်မြို့ ၂၀
၂၁၂ ဂရင်ဂျိုင်ရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၆၅
မင်းပြားမြို့
၂၁၃ ကြက်တက်ရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၁၂၁
မင်းပြားမြို့
၂၁၄ ရှောက်ချောင်းရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၁၁၄၀
ကျောက်တော်မြို့ ၁၂၀
၂၁၅ တမန်းဒူးရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၆၇၈
မြေပုံမြို့ ၇၅
၂၁၆ ဟင်းရွက်ချောင်းရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၆၁၂၀
အမ်းမြို့ ၇၀၀
၂၁၇ ကမ်းသာယာရေလှောင်တမံ သံတွဲခရိုင် ၁၀၆၀
ဂွမြို့ ၅၆
၂၁၈ သိုင်းချောင်းရေလှောင်တမံ ကျောက်ဖြူခရိုင် ၉၅၅
ကျောက်ဖြူမြို့‌ ၃၉
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
၂၁၉ ကျီးဖြူကန်
၂၂၀ ဝမ်ပုံရေလှောင်တမံ လွိုင်လင်ခရိုင် ၃၉၄၆ ၂၇၂၆.၀၀ ၃၃၇၁.၉၀ ၁၈.၀၀ ၁၇.၀၀ ၀.၀၀ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၇၂၆.၀၀ -
နမ့်စန်မြို့ ၈၀၂ ၆၉.၀၈ ၆၉.၀၈
၂၂၁ ဇော်ဂျီရေလှောင်တမံ တောင်ကြီးခရိုင် ၅၁၇၈၆၃ ၃၇၄၉၉၇.၂၉ ၂၁၁၁.၀၀ ၁၇၉၀.၆၅ ၂၇၀၄.၀၄ ၀.၀၀ ၅၈.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃၇၄၀၂၅.၉၀ -
ရပ်စောက်မြို့ ၃၃၆၁၆ ၇၂.၄၁ ၇၂.၂၂
၂၂၂ မြို့ကြီးရေလှောင်တမံ တောင်ကြီးခရိုင် ၃၅၉၅၅၂
ရွာငံမြို့ ၅၈၄၅၃
၂၂၃ ဘုရားကုန်းရေလှောင်တမံ တောင်ကြီးခရိုင် ၅၁၆ ၁၇.၈၀ ၄၅၀၃.၂၀ ၀.၃၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၃၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၇.၈၀ -
တောင်ကြီးမြို့ ၃၂ ၃.၄၅ ၃.၄၅
၂၂၄ ဟဲဟိုးကန် တောင်ကြီးခရိုင် ၃၅၇ ၁၂၀.၇၅ ၃၇၇၆.၄၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၂၀.၇၅ -
ကလောမြို့ ၁၃ ၃၃.၈၂ ၃၃.၈၂
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
၂၂၅ နားဝရေလှောင်တမံ လားရှိုးခရိုင် ၁၂၈၄
မိုင်းရယ်မြို့ ၁၃၄
၂၂၆ မုံးရင်ရေလှောင်တမံ ကျောက်မဲခရိုင် ၁၅၉၀၀
နမ္မတူမြို့ ၅၃၈၅
၂၂၇ ကောက်ကွေ့ရေလှောင်တမံ လားရှိုးခရိုင် ၅၀၃၄
လားရှိုးမြို့ ၂၀၇
၂၂၈ ဟူးမွန်ရေလှောင်တမံ လားရှိုးခရိုင် ၂၀၂၅
လားရှိုးမြို့ ၁၈၀
၂၂၉ နမ့်ကျန်ရေလှောင်တမံ လားရှိုးခရိုင် ၃၄၃
လားရှိုးမြို့
၂၃၀ မြကန်ရေလှောင်တမံ လားရှိုးခရိုင်
လားရှိုးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)
ပဲခူးတိုင်း(အနောက်)
၂၃၁ မြောက်နဝင်းရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၂၉၁၆၅၀
ပေါက်ခေါင်းမြို့ ၃၄၀၀၀
၂၃၂ တောင်နဝင်းရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၂၈၇၀၀၀
ပေါက်ခေါင်းမြို့ ၂၆၃၈၀
၂၃၃ တောင်နဝင်းရေထိန်းတမံ ပြည်ခရိုင် ၂၁၁၉၆
ပေါက်ခေါင်းမြို့ ၁၀၅၄၉
၂၃၄ ကန်ကြီးကုန်းရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၆၁၃၀
ပြည်မြို့ ၅၁၀
၂၃၅ ရွှေတောင်ရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၅၃၆၀
ရွှေတောင်မြို့ ၁၄၆၀
၂၃၆ ဝဲကြီးရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၂၅၂၀၀၀
ပေါင်းတည်မြို့ ၂၅၀၀၀
၂၃၇ ညောင်ကိုင်းရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၁၇၅၉၄
ပန်းတောင်းမြို့ ၃၀၀၁
၂၃၈ ခဝါရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၁၂၅၅၀
ပန်းတောင်းမြို့ ၁၃၀၈
၂၃၉ တောင်ညိုရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၂၁၀၀၀၀ ၈၈၄၀၀.၀၀ ၂၃၇.၇၀ ၁၁၁၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၇၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၈၉၄၄၀.၀၀ ၀.၂၅
နတ်တလင်းမြို့ ၂၁၂၀၀ ၄၂.၁ ၄၂.၅၉
၂၄၀ ဘော်ဘင်ရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၉၇၆၄၆ ၄၀၃၁၆.၀၀ ၂၃၈.၆၀ ၂၀၄၇.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၇.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၂၃၄၆.၀၀ -
ကြို့ပင်ကောက်မြို့ ၇၇၉၉ ၄၁.၂၉ ၄၃.၃၇
၂၄၁ ဘော်ဘင်ရေလှောင်တမံ(ရေကူ) သာယာဝတီခရိုင် ၂၆၅၈၈ ၁၄၂၀၉.၀၀ ၂၄၉.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆.၀၀ ၀.၀၀ ၁၉၈.၀၀ ၁၄၀၀၅.၀၀ ၀.၁၀
ဇီးကုန်းမြို့ ၅၈၄၂ ၅၃.၄၄ ၅၂.၆၇
၂၄၂ ဂမုန်းရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၅၆၄၁၇ ၂၄၂၉၉.၀၀ ၂၄၀.၃၀ ၁၂၁၃.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၂.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၅၅၀၀.၀၀ ၀.၁၈
အုတ်ဖိုမြို့ ၄၆၆၂ ၄၃.၀၇ ၄၅.၂
၂၄၃ မင်းလှရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၄၃၆၄၅ ၁၇၈၅၆.၀၀ ၂၉၃.၇၀ ၁၅၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၈.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၇၉၉၉.၀၀ ၀.၀၇
အုတ်ဖိုမြို့ ၃၂၉၁ ၄၀.၉၁ ၄၁.၂၄
၂၄၄ စဉ့်ကူးချောင်းဂေါင်းရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၂၂၂၉ ၈၁၈.၀၀ ၉၆.၀၀ ၂.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၈၁၈.၀၀ ၀.၂၁
အုတ်ဖိုမြို့ ၄၈၄ ၃၆.၇ ၃၆.၇
၂၄၅ ကံတင်ဘီးလင်းရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၁၃၄၁၇၅ ၆၁၆၁၉.၀၀ ၂၁၇.၀၀ ၉၀၉.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃၅.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၆၂၄၉၃.၀၀ ၀.၄၂
မင်းလှမြို့ ၇၅၇၈ ၄၅.၉၂ ၄၆.၅၈
၂၄၆ သဲကောရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၅၂၅၀၀ ၃၉၆၀၀.၀၀ ၁၄၇.၂၀ ၁၅၃၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၃၁.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၁၁၀၀.၀၀ ၁.၃၅
လက်ပံတန်းမြို့ ၄၁၂၀ ၇၅.၄၃ ၇၈.၂၉
၂၄၇ သုံးဆယ်ရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၂၃၇၅၂၀ ၃၅၂၄၀.၀၀ ၂၂၀.၂၀ ၅၃၆၆.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၀၅၆၆.၀၀ ၃.၆၀
သာယာဝတီမြို့ ၈၅၆၀ ၁၄.၈၄ ၁၇.၀၈
၂၄၈ မုက္ခာရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၂၄၁၁၂ ၂၈၅၅.၀၀ ၁၉၈.၅၅ ၅၆၄.၀၀ ၄၀၂.၀၀ ၀.၀၀ ၂၅.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၂၉၉၂.၀၀ ၀.၉၆
မင်းလှမြို့ ၃၉၃၆ ၁၁.၈၄ ၁၂.၄၁
နေပြည်တော်ကောင်စီ
၂၄၉ ကင်းသာရေလှောင်တမံ ဥတ္တရခရိုင် ၇၂
တပ်ကုန်းမြို့
၂၅၀ ဆင်သေရေလှောင်တမံ ဥတ္တရခရိုင် ၁၄၃၀၉၀
တပ်ကုန်းမြို့ ၁၇၃၀၃
၂၅၁ မြို့လှရေလှောင်တမံ ဥတ္တရခရိုင် ၁၄၆၀၀
တပ်ကုန်းမြို့ ၄၅၂၀
၂၅၂ ရေဆင်းရေလှောင်တမံ ဥတ္တရခရိုင် ၇၃၀၀၀
ဇေယျာသီရိမြို့ ၁၀၄၀
၂၅၃ ငလိုက်ရေလှောင်တမံ ဥတ္တရခရိုင် ၇၅၀၀၀
ဥတ္တရသီရိမြို့ ၁၂၉၅၀
၂၅၄ တောက်ပြိုရေလှောင်တမံ ဥတ္တရခရိုင် ၂၄၉၁
ဥတ္တရသီရိမြို့ ၄၇၆
၂၅၅ သဲဖြူရေလှောင်တမံ ဒက္ခိဏခရိုင် ၈၇၁၈
လယ်ဝေးမြို့ ၆၈၇