067-3410008

မြစ်ရေမှတ်များ စာရင်း

စဉ် မြစ်ရေမှတ်စခန်း တည်ရှိသောမြို့များ ရေဘေးကာကွယ်ရေး တာတမံအမည် အလျား ACL ကမ်းပါးယံ အမြင့်(EBL) စိုးရိမ်ရေမှတ် (၂၄/၀၇/၂၀၂၄) နေ့ ရေမှတ် စိုးရိမ်ရေမှတ်နှင့် ရေမှတ်တို့၏ ခြားနားချက်
(+)
(-)
ACL/EBL နှင့် ရေမှတ် ခြားနားချက် အမြင့်ဆုံး တက်ရောက်ခဲ့သည့် ရေမှတ် (ခုနှစ်) ယခင်နေ့ မြစ်ရေမှတ်နှင့် ကွာခြားချက်
(+)
(-)
RL (ပေ) Mile (မိုင်) RL (ပေ) RL (ပေ) RL (ပေ) (ပေ) (ပေ) (ပေ) (ပေ) (ပေ)
ဧရာဝတီမြစ်
မြစ်ကြီးနားမြို့ - - ၄၇၁.၂၃ ၄၆၆.၃၁ ၄၅၀.၃၇ -၁၅.၉၄ ၄၇၃.၁၃ (၂၀၀၄ ) ၃.၃၈
ဗန်းမော်မြို့ - - ၃၅၃.၈၈ ၃၄၄.၈၆ ၃၃၄.၅၃ -၁၀.၃၃ ၃၅၇.၁၃ (၂၀၁၇ ) ၀.၀၀
မန္တလေးမြို့ ဧရာဝတီတာ - ၂၃၂.၀၀ ၂၂၇.၀၀ ၂၂၂.၆၀ -၄.၄၀ ၉.၄၀ ၂၃၁.၆၀ (၂၀၀၄ ) -၁.၁၀
စစ်ကိုင်းမြို့ - - ၂၃၀.၈၀ ၂၂၇.၁၆ ၂၂၃.၁၀ -၄.၀၆ ၂၂၉.၄၀ (၂၀၁၆ ) -၀.၉၅
ပခုက္ကူမြို့ - - ၁၉၈.၂၃ ၁၉၈.၂၃ ၁၉၅.၆၃ -၂.၆၀ ၁၉၇.၇၃ (၂၀၁၇ ) -၀.၉၀
မင်းဘူးမြို့ - - ၁၄၆.၀၀ ၁၄၄.၂၆ ၁၄၃.၃၇ -၀.၈၉ ၁၄၈.၅၂ (၂၀၁၆ ) -၀.၈၉
သရက်မြို့ - - ၁၂၀.၀၀ ၁၁၈.၀၀ ၁၁၅.၁၀ -၂.၉၀ ၁၁၈.၇၀ (၂၀၁၆ ) -၀.၈၀
ပြည်မြို့ နဝင်းတာ ၁.၅၀ ၁၀၁.၀၀ - ၉၅.၀၀ ၉၄.၁၀ -၀.၉၀ ၆.၉၀ ၉၇.၅၇ (၂၀၁၆ ) -၀.၅၀
ကြံခင်းမြို့ ကြံခင်းတာ ၆.၇၅ ၈၀.၆၂ - ၇၂.၀၀ ၇၂.၇၀ ၀.၇၀ ၆.၇၁ ၇၄.၃၀ (၂၀၁၆ ) -၀.၄၀
မြန်အောင်မြို့ မြန်အောင်တာ ၄၈.၅၀ ၇၇.၁၁ - ၆၇.၀၀ ၆၈.၉၅ ၁.၉၅ ၅.၁၂ ၇၀.၀၀ (၂၀၁၆ ) -၀.၄၀
မိုးညိုမြို့ ဘုရားကြီးကုန်း ခအောင်းတာ ၃၄.၀၀ ၆၀.၀၃ - ၅၄.၁၀ ၅၇.၇၅ ၃.၆၅ ၂.၂၈ ၅၉.၂၀ (၂၀၁၆ ) -၀.၂၀
ဟင်္သာတမြို့ ဧရာဝတီ-ဟင်္သာတတာ ၈၃.၈၇ ၅၃.၃၁ - ၄၄.၀၀ ၄၆.၉၅ ၂.၉၅ ၃.၃၉ ၄၇.၈၅ (၂၀၁၆ ) -၀.၂၀
သာရဝေါမြို့ ဧရာဝတီတာအရှေ့ဘက်ကမ်းတာ ၂၇.၇၅ ၅၁.၇၅ - ၄၅.၀၀ ၄၆.၇၀ ၁.၇၀ ၅.၀၅ ၄၈.၆၀ (၂၀၁၆ ) -၀.၃၅
ဇလွန်မြို့ ဧရာဝတီ-ဟင်္သာတတာ ၈၃.၈၇ ၄၆.၉၈ - ၄၀.၀၀ ၄၂.၄၅ ၂.၄၅ ၂.၈၂ ၄၁.၈၅ (၂၀၁၆ ) -၀.၃၀
အဖျောက်မြို့ ဧရာဝတီတာ အရှေ့ဘက်ကမ်းတာ (အဖျောက်) ၇.၂၅ ၄၂.၀၀ - ၃၅.၀၀ ၃၅.၈၅ ၀.၈၅ ၆.၁၅ ၃၇.၂၅ (၂၀၁၆ ) -၀.၁၅
ဓနုဖြူမြို့ ဧရာဝတီ-ဟင်္သာတတာ ၈၃.၈၇ ၃၆.၅၁ - ၂၇.၄၀ ၃၀.၆၅ ၃.၂၅ ၆.၄၇ ၃၃.၀၀ (၂၀၁၇ ) -၀.၁၅
ညောင်တုန်းမြို့ ညောင်တုန်းကျွန်းတာ ၅၅.၂၅ ၃၂.၅၃ - ၂၂.၅၀ ၂၄.၈၀ ၂.၃၀ ၅.၀၀ ၂၆.၃၅ (၂၀၁၆ ) ၀.၀၀
မအူပင်မြို့ မအူကျွန်းတာ(မြောက်ပိုင်း) ၅၈.၇၅ ၁၉.၅၈ - ၁၃.၂၀ ၁၄.၀၀ ၀.၈၀ ၃.၆၅ ၁၅.၅၀ (၂၀၁၆ ) -၀.၁၀
ချင်းတွင်းမြစ်
ခန္တီးမြို့ - - - ၄၅၉.၅၄ ၄၅၀.၁၆ -၉.၃၈ ၄၆၉.၃၅ (၂၀၂၄ ) ၃.၆၁
ဟုမ္မလင်းမြို့ - - ၄၂၇.၃၂ ၄၂၃.၀၆ ၄၁၇.၁၉ -၅.၈၇ ၄၂၉.၆၆ (၂၀၂၄ ) ၂.၀၇
မော်လိုက်မြို့ - - ၃၆၉.၂၇ ၃၆၁.၇၆ ၃၅၃.၈၂ -၇.၉၄ ၃၇၁.၂၅ (၂၀၂၄ ) -၂.၄၃
ကလေးဝမြို့ - - ၃၄၃.၈၀ ၃၃၇.၆၉ ၃၂၈.၂၅ -၉.၄၄ ၃၄၄.၇၈ (၂၀၂၄ ) -၃.၀၅
မုံရွာမြို့ ချင်းတွင်းတာ ၃၁.၆၂ ၂၃၂.၀၀ - ၂၂၆.၀၀ ၂၂၂.၇၈ -၃.၂၂ ၉.၂၂ ၂၂၉.၅၁ (၂၀၂၄ ) -၁.၂၈
ငဝန်မြစ်
မြို့ကွင်းမြို့ ငဝန်တာ ၇၃.၈၇ ၅၁.၁၄ - ၄၄.၀၀ ၄၇.၁၅ ၃.၁၅ ၁.၉၇ ၄၈.၄၀ (၂၀၁၆ ) -၀.၁၅
လေးမျက်နှာမြို့ ငဝန်တာ ၇၃.၈၇ ၄၃.၂၅ - ၃၄.၀၀ ၃၇.၀၀ ၃.၀၀ ၄.၅၅ ၃၆.၀၅ (၂၀၁၆ ) -၀.၁၀
ရွှေဘိုစုမြို့ ငဝန်တာ ၇၃.၈၇ ၃၉.၇၀ - ၃၂.၀၀ ၃၃.၀၀ ၁.၀၀ ၅.၁၀ ၃၃.၆၅ (၂၀၁၆ ) ၀.၀၀
ငါးသိုင်းချောင်းမြို့ ငဝန်တာ ၇၃.၈၇ ၃၅.၈၅ - ၂၈.၀၀ ၂၉.၉၅ ၁.၉၅ ၄.၁၅ ၃၀.၈၀ (၂၀၁၆ ) ၀.၀၀
ဇီးပင်ကွင်းမြို့ ငဝန်တာ ၇၃.၈၇ ၂၆.၀၅ - ၁၈.၀၀ ၂၀.၆၀ ၂.၆၀ ၄.၄၀ ၂၂.၄၀ (၂၀၁၆ ) -၀.၉၀
မြစ်မခမြစ်
ခမုံမြို့ ခမုံ-ညောင်ပင်သာတာ ၆.၀၀ ၄၇.၉၅ - ၄၄.၂၀ ၄၆.၇၀ ၂.၅၀ ၁.၂၅ ၄၇.၅၀ (၂၀၁၆ ) ၀.၀၀
အသရော်မြို့ အသရော်-ဆင်လမ်းတာ ၅.၅၀ ၄၄.၅၀ - ၃၉.၀၀ ၄၃.၄၀ ၄.၄၀ ၁.၁၀ ၄၅.၈၀ (၂၀၁၇ ) ၀.၁၅
ပဲခူးမြစ်
ပဲခူးမြို့ ပဲခူးမြစ်တာ ၇.၅၀ ၃၄.၅၀ - ၂၈.၈၇ ၂၆.၄၄ -၂.၄၃ ၈.၀၆ ၃၂.၉၄ (၂၀၂၃ ) ၁.၄၁
စစ်တောင်းမြစ်
တောင်ငူမြို့ အရှေ့ဆင်တာ ၅.၀၀ ၁၅၄.၄၇ - ၁၄၁.၀၇ ၁၃၆.၁၉ -၄.၈၈ ၁၈.၂၈ ၁၄၄.၀၂ (၂၀၁၈ ) ၁၃၆.၁၉
မဒေါက်မြို့ စစ်တောင်းတာ ၄၉.၁၃ ၄၄.၇၀ - ၃၉.၀၀ ၃၃.၉၀ -၅.၁၀ ၁၀.၈၀ ၄၃.၈၀ (၂၀၁၈ ) ၁.၈၀
သံလွင်မြစ်
ဘားအံမြို့ - - ၂၉.၄၀ ၂၄.၆၀ ၂၃.၆၂ -၀.၉၈ ၃၀.၇၀ (၂၀၁၈ ) ၀.၃၃