067-3410008

မြစ်ရေမှတ်များ စာရင်း

စဉ် မြစ်ရေမှတ်စခန်း တည်ရှိသောမြို့များ ရေဘေးကာကွယ်ရေး တာတမံအမည် အလျား ACL စိုးရိမ်ရေမှတ် (၂၃/၀၄/၂၀၂၄) နေ့ ရေမှတ် စိုးရိမ်ရေမှတ်နှင့် ရေမှတ်တို့၏ ခြားနားချက်
(+)
(-)
ACL ရောက်ရန် လိုအပ် အမြင့်ဆုံး တက်ရောက်ခဲ့သည့် ရေမှတ် (ခုနှစ်)
RL (ပေ) Mile (မိုင်) RL (ပေ) RL (ပေ) (ပေ) (ပေ) (ပေ) (ပေ)
ဧရာဝတီမြစ်
မြစ်ကြီးနားမြို့ - ၄၆၆.၃၁ ၄၆၇.၁၂ (၂၀၁၉ )
ဗန်းမော်မြို့ - ၃၄၄.၈၆ ၃၅၇.၁၃ (၂၀၁၇ )
မန္တလေးမြို့ ဧရာဝတီတာ ၂၃၂.၀၀ ၂၂၇.၀၀ ၂၂၉.၂၀ (၂၀၁၆ )
စစ်ကိုင်းမြို့ - ၂၂၇.၁၆ ၂၂၉.၄၀ (၂၀၁၆ )
ပခုက္ကူမြို့ - ၁၉၈.၂၃ ၁၉၇.၇၃ (၂၀၁၇ )
မင်းဘူးမြို့ - ၁၄၄.၂၆ ၁၄၈.၅၂ (၂၀၁၆ )
သရက်မြို့ - ၁၁၈.၀၀ ၁၁၈.၇၀ (၂၀၁၆ )
ပြည်မြို့ နဝင်းတာ ၁.၅၀ ၁၀၁.၀၀ ၉၅.၀၀ ၉၇.၅၇ (၂၀၁၆ )
ကြံခင်းမြို့ ကြံခင်းတာ ၆.၇၅ ၇၉.၄၁ ၇၂.၀၀ ၇၄.၃၀ (၂၀၁၆ )
မြန်အောင်မြို့ မြန်အောင်တာ ၄၈.၅၀ ၇၄.၀၇ ၆၇.၀၀ ၇၀.၀၀ (၂၀၁၆ )
မိုးညိုမြို့ ဘုရားကြီးကုန်း ခအောင်းတာ ၃၄.၀၀ ၆၀.၀၃ ၅၄.၁၀ ၅၉.၂၀ (၂၀၁၆ )
ဟင်္သာတမြို့ ဧရာဝတီ-ဟင်္သာတတာ ၈၃.၈၇ ၅၀.၃၄ ၄၄.၀၀ ၄၇.၈၅ (၂၀၁၆ )
သာရဝေါမြို့ ဧရာဝတီတာအရှေ့ဘက်ကမ်းတာ ၂၇.၇၅ ၅၁.၇၅ ၄၅.၀၀ ၄၈.၆၀ (၂၀၁၆ )
ဇလွန်မြို့ ဧရာဝတီ-ဟင်္သာတတာ ၈၃.၈၇ ၄၅.၂၇ ၄၀.၀၀ ၄၁.၈၅ (၂၀၁၆ )
အဖျောက်မြို့ ဧရာဝတီတာ အရှေ့ဘက်ကမ်းတာ (အဖျောက်) ၇.၂၅ ၄၂.၀၀ ၃၅.၀၀ ၃၇.၂၅ (၂၀၁၆ )
ဓနုဖြူမြို့ ဧရာဝတီ-ဟင်္သာတတာ ၈၃.၈၇ ၃၇.၁၂ ၂၇.၄၀ ၃၃.၀၀ (၂၀၁၇ )
ညောင်တုန်းမြို့ ညောင်တုန်းကျွန်းတာ ၅၅.၂၅ ၂၉.၈၀ ၂၂.၅၀ ၂၆.၃၅ (၂၀၁၆ )
မအူပင်မြို့ မအူကျွန်းတာ(မြောက်ပိုင်း) ၅၈.၇၅ ၁၇.၆၅ ၁၃.၂၀ ၁၅.၅၀ (၂၀၁၆ )
ချင်းတွင်းမြစ်
ခန္တီးမြို့ - ၄၅၉.၅၄ ၄၆၅.၆၂ (၂၀၁၆ )
ဟုမ္မလင်းမြို့ - ၄၂၃.၀၆ ၄၂၇.၂၆ (၂၀၁၆ )
မော်လိုက်မြို့ - ၃၆၁.၇၆ ၃၆၉.၂၁ (၂၀၁၇ )
ကလေးဝမြို့ - ၃၃၇.၆၉ ၃၄၃.၈၆ (၂၀၁၇ )
မုံရွာမြို့ ချင်းတွင်းတာ ၃၁.၆၂ ၂၃၂.၀၀ ၂၂၆.၀၀ ၂၂၈.၆၂ (၂၀၁၇ )
ငဝန်မြစ်
မြို့ကွင်းမြို့ ငဝန်တာ ၇၃.၈၇ ၄၉.၁၂ ၄၄.၀၀ ၄၈.၄၀ (၂၀၁၆ )
လေးမျက်နှာမြို့ ငဝန်တာ ၇၃.၈၇ ၄၁.၅၅ ၃၄.၀၀ ၃၆.၀၅ (၂၀၁၆ )
ရွှေဘိုစုမြို့ ငဝန်တာ ၇၃.၈၇ ၃၈.၁၀ ၃၂.၀၀ ၃၃.၆၅ (၂၀၁၆ )
ငါးသိုင်းချောင်းမြို့ ငဝန်တာ ၇၃.၈၇ ၃၄.၁၀ ၂၈.၀၀ ၃၀.၈၀ (၂၀၁၆ )
ဇီးပင်ကွင်းမြို့ ငဝန်တာ ၇၃.၈၇ ၂၅.၀၀ ၁၈.၀၀ ၂၂.၄၀ (၂၀၁၆ )
မြစ်မခမြစ်
ခမုံမြို့ ခမုံ-ညောင်ပင်သာတာ ၆.၀၀ ၄၇.၉၅ ၄၄.၂၀ ၄၇.၅၀ (၂၀၁၆ )
အသရော်မြို့ အသရော်-ဆင်လမ်းတာ ၅.၅၀ ၄၄.၅၀ ၃၉.၀၀ ၄၅.၈၀ (၂၀၁၇ )
ပဲခူးမြစ်
ပဲခူးမြို့ ပဲခူးမြစ်တာ ၇.၅၀ ၃၄.၅၀ ၂၈.၈၇ ၃၂.၉၄ (၂၀၂၃ )
စစ်တောင်းမြစ်
တောင်ငူမြို့ အရှေ့ဆင်တာ ၅.၀၀ ၁၅၄.၄၇ ၁၄၁.၀၇ ၁၄၄.၀၂ (၂၀၁၈ )
မဒေါက်မြို့ စစ်တောင်းတာ ၄၉.၁၃ ၄၄.၇၀ ၃၉.၀၀ ၄၃.၈၀ (၂၀၁၈ )
သံလွင်မြစ်
ဘားအံမြို့ - ၂၄.၆၀ ၃၀.၇၀ (၂၀၁၈ )