ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ

ဥပဒေများ (Law)

    ဆည်မြောင်းဥပဒေ

    တာတမံဥပဒေ

    ရေခွန်နှင့်တာတမံခွန်ဥပဒေ


နည်းဥပေဒများ (Act)


    ဆည်မြောင်းနည်းဥပေဒများ      

    ရေခွန်နှင့်တာတမံခွန်နည်းဥပဒေများ


ဆည်ရေစနစ်တကျသုံးစွဲဖို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆည်မြောင်းစနစ်

(Participatory Irrigation Management –PIM)


တမံကြီးများဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ