လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကကျသည့်ရေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် ရေအရင်းအမြစ် သယံဇာတများကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းရှိသည့် နေရာများတွင် ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီ၍ ရှိရင်းစွဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရင်းအမြစ်များကို မထိခိုက် စေဘဲ ရေလှောင်တမံ စီမံကိန်း၊ လျှပ်စစ်/ ဆိုလာ မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်း စီမံကိန်း၊ မြေအောက်ရေ ဖော်ထုတ်သုံးစွဲသည့်လုပ်ငန်း စီမံကိန်းအသစ်များအား စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၂)     တည်ဆောက်ပြီး ရေလှောင်တမံများ၊ မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းများနှင့် ရေသောက်စနစ်များအား ရေရှည်တည်တံ့စေရန်နှင့် စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာပေးဝေနိုင်စေရန် ထိန်းသိမ်းပြုပြင် ခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၃)     ရေဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေးဘေးကာကွယ်ရေးတာများနှင့် ရေငန်တားတာ များ ပြုပြင်တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများတူးဖော်ခြင်း။
(၄) ဒေသ၏လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ သောက်သုံးရေဖူလုံစေရေးနှင့် ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး အတွက် ရေလှောင်တမံနှင့် ဆည်ငယ် /ကန်ငယ်များ တည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်း။
(၅)     ကျေးရွာဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် နည်းပညာ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၆)     စနစ်တကျ ထိရောက်ကောင်းမွန်သော ရေစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများပါဝင်သည့် စနစ်ကျလယ်ယာ မြေ ဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၇)     တည်ဆောက်ပြီး ၊ တည်ဆောက်ဆဲနှင့် တည်ဆောက်ရန်လျာထားသည့် လျှပ်စစ်ရေတင်လုပ် ငန်းများတွင် ဆိုလာစနစ်တွဲဖက် တပ်ဆင်သည့်စနစ်သို့  ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်း။
(၈)     ပိုမိုစနစ်ကျကောင်းမွန်သည့် ဆည်ရေပေးဝေမှုစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် ရေအသုံး ပြုသူ တောင်သူများကိုယ်တိုင် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆည်မြောင်း စနစ်ကို ဆည်ရေသောက်စနစ်များတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရေအသုံးချသူ အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ အစဉ်တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အားပေးကူညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၉) ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်ဝစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်များကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ဌာန ဝန်ထမ်းများသာမက ရေအသုံးပြုသူတောင်သူများအထိပါ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရန် ပညာပေးခြင်းတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ရေအရင်းအမြစ် အသုံးချမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ

(၁) တည်ဆောက်ပြီးဆည်များ၊ မြောင်းများနှင့် မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းများတွင်ဆည်ရေပေး စနစ်များပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ရေသွင်းရေထုတ်စနစ်များကိုရေအသုံးပြုသူ တောင်သူလယ်သမားများကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောစနစ်ကိုအသုံးပြု၍ ပိုမိုထိရောက်စွာ အကျိုးပြုစေရေး စီမံဆောင်ရွက်မည်။
(၂) ဒေသအလိုက် အကျိုးရှိမည့် ရေရရှိရေး စီမံကိန်းများကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်။
(၃) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရေအရင်းအမြစ်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲမြေအောက်ရေဖော် ထုတ်သုံးစွဲခြင်းဖြင့်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက်ရေရရှိရေး၊အဆင့်မြင့်ရေသွင်းနည်းစနစ်များ အသုံးပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၄) ရေဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေဘေးကာကွယ်ရေးတာများနှင့်ပင်လယ် ရေငန်ဝင်ရောက်သောဒေသများတွင်ရေငန်တားတာများတည်ဆောက်ခြင်း၊ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဒေသအလိုက်ဦးစားပေးအစီအစဉ်များဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၅) ဆည်ရေကို သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာတွင် ရေလိုအပ်မှုများရှိပါက ထိရောက်စွာ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၆) ဒေသအလိုက်စိုက်ပျိုးရေကိုအကျိုးရှိထိရောက်စွာရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် “ တောင်သူများစိုက်ပျိုးရေရယူသုံးစွဲရေးအဖွဲ့” များဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၇) ဒေသရှိရင်းစွဲရေအရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍ ကျေးလက်သောက်သုံးရေရရှိရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။

ရေအရင်းအမြစ် အသုံးချမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်

(၁) ရေလေလွင့်မှုနည်းပါးပြီး အကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရေးအတွက်လက်ရှိ ဆည်များ၊ မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းများ၊ မြေအောက်ရေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ရေပေးဝေမှုစနစ်နှင့် ရေသောက်စနစ်များကို ခေတ်မီအောင် ပြုပြင် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်။
(၂) ကျေးရွာပိုင်ဆည်များ၊ ရေကန်များ၊ရေသွင်းရေထုတ်စနစ်များ၊လယ်သမားတာများ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
(၃) လိုအပ်သည့်ဒေသများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရေအရင်းအမြစ်ကိုထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြင့်မြေအောက်ရေတူးဖော်သုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် အစက်ချရေပေးစနစ်၊ ရေဖျန်းစနစ်စသည့် အဆင့်မြင့်ရေသွင်းနည်းစနစ်များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၄) ရေဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ရေဘေးကာကွယ်ရေးတာများနှင့် ပင်လယ် ရေငန်ဝင်ရောက်သောဒေသများတွင်ရေငန်တားတာများတည်ဆောက်ခြင်း၊ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ရံပုံငွေရရှိမှု ပေါ်မူတည်၍ဒေသအလိုက်ဦးစားပေးအစီအစဉ်များဖြင့်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၅) ဒေသရှိရင်းစွဲ အရင်းအမြစ်များနှင့် ဒေသ၏လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည် ၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသုံးရေ၊ သောက်သုံးရေဖူလုံစေရေးနှင့် ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက် ရေလှောင်တမံနှင့် ဆည်ငယ်၊ ကန်ငယ်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်။
(၆) ဒေသအလိုက် စိုက်ပျိုးရေကို အကျိုးရှိထိရောက်စွာ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် “ တောင်သူများ စိုက်ပျိုးရေရယူသုံးစွဲရေးအဖွဲ့” များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြဌာန်းခြင်းနှင့် ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် လိုအပ်သောနည်းစနစ်များလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၇) ကျေးလက်ဒေသများတွင် သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိရေး နည်းပညာနှင့် အသိပညာပေးရေး အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်သွားမည်။