ဒီဇိုင်းနှင့်ပုံထုတ်ဌာနခွဲ

ဒီဇိုင်းနှင့်ပုံထုတ်ဌာနခွဲသည် IWUMD ရှိ ဌာနခွဲများအနက်မှ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းနှင့်ပုံထုတ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။(က)    ဆည်မြောင်းတာတမံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသစ်များဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း ပဏာမအစီရင် ခံစာပြုစုခြင်း
(ခ)    စီမံကိန်းအတွက် စူးစမ်းလေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများသို့ စူးစမ်းလေ့လာရန် လိုအပ်ချက် (Assignment) များ ပေးပို့ခြင်း၊
(ဃ)    အသေးစိတ် ဒီဇိုင်းပုံစံများ တွက်ချက်ရေးဆွဲခြင်း၊
(င)    ခန့်မှန်းခြေစာရင်းများ စိစစ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်မည့် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(စ)    ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ၊ စာတမ်းများ၊ နည်းပညာများ ထုတ်ပြန်ခြင်း နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပြဿနာများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊
(ဆ)    တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဒီဇိုင်းပုံစံများ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်စေ၍ တည်ဆောက်ရေး အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ပူးတွဲ၍ Quality Control ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။


Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com 


Call:

01-7578169