စီမံရေးရာဌာနခွဲ

စီမံရေးရာဌာနခွဲသည် IWUMD ရုံးချုပ် ရှိ ဌာနခွဲများအနက်မှ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး စီမံရေးရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။(က) ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ပတ်သက်သည့် မူဝါဒဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် ညွှန် ကြားချက်များထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း ရာထူးများ တီထွင် အဆိုပြုတင်ပြခြင်း၊ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊
(ခ) ဌာန၏ ဝန်ထမ်းစာရင်းပြုစုခြင်း၊ ရာထူးအလိုက်ပညာ အရည်အချင်း သတ်မှတ် ချက်နှင့် လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်ကိစ္စများ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ရာထူးအလိုက် ပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်နှင့် လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်ကိစ္စများပြဌာန်း သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဂ) နိုင်ငံတော်မှ ချီးမြှင့်သည့် ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူးများ အတွက် စိစစ်ခြင်း၊ ထောက်ခံတင်ပြ ခြင်း၊ ချီးမြှင့်ခြင်း၊
(ဃ) ဝန်ထမ်းများအသစ်ခန့်ထားခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေး ခြင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ အပြစ်ပေးအရေး ယူခြင်း၊ နှစ်တိုးပေးခြင်း၊ လုပ်သက်ဆက်စပ် ခွင့်ပြုခြင်း၊ ခွင့်ပေးခြင်း၊ သင်တန်းစေလွှတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်/ လေ့လာရေး စေလွှတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း၊ ပင်စင်ပေးခြင်းနှင့် သက်သာ ချောင်ချိရေးကိစ္စရပ်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
(င) မီးဘေးကာကွယ်ရေးအတွက် ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း၊ လုံခြုံရေးစည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(စ)ဌာနဆိုင်ရာစာမေးပွဲကိစ္စရပ်များ၊ ထူးခြားဖြစ်စဉ်ကိစ္စရပ်များနှင့် တိုင်စာပစ်စာ ကိစ္စရပ်များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊
Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com

Call:

+95-67-3431224