စက်မှုဌာနခွဲ

စက်မှုဌာနခွဲသည် IWUMD ရှိ ဌာနခွဲများအနက်မှ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး စက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(က)  ဌာနဆိုင်ရာ စက်ယန္တရားကြီးများကို ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ၌ စက်ယန္တရားများဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)    ပြင်ဆင်ပြီးသော စက်၊ ယာဉ်များအား လုပ်ငန်း/စီမံကိန်းများသို့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့်ပေးပို့ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားမှရောက်ရှိလာသည့် စက်/ယာဉ်/ ယန္တရားများနှင့် စက်အရန်ပစ္စည်းများကို လက်ခံရယူခြင်း၊ စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းရုံး များသို့ခွဲဝေပေးပို့ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊
(ဂ)    အလုပ်ရုံများတွင် စက်/ယာဉ်များပြင်ဆင်ရာ၌ နှစ်စဉ်သုံးလပတ်အလိုက် လျာထား ချက်များ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ အမှန်ပြုပြင် ပြီးစီးမှု၊ လျာထားချက်မပါ လုပ်ငန်းလိုအပ် ချက်အရ အရေးပေါ်ပြုပြင်မှုတို့ကို အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊
(ဃ)    စက်မှုဆိုင်ရာဌာနတွင်း သင်တန်းကျောင်းအပါအဝင် စက်အစု စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဌာန စိတ် ပုံမှန်လည်ပတ်စေရေးအတွက် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com

Call:

၀၆၇-