ရေအားလျှပ်စစ်ဌာနခွဲ

ရေအားလျှပ်စစ်ဌာနခွဲသည် IWUMD ရှိ ဌာနခွဲများအနက်မှ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(က)    ရေအားလျှပ်စစ် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအတွက် ကနဦးစူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်တပ်ဆင် မည့် လုပ်ငန်းနေရာများ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ခ)    Turbineများ၊ Generator များ၊ Valve များ၊ Penstock များအတွက် ပုံစံ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ Drawing ရေးဆွဲခြင်း၊ အသုံးပြုမည့် Material များရရှိရေးအတွက် Design များ တွက်ချက်တင်ပြခြင်း၊
(ဂ)    စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်ပါက အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ဖြစ်စေ၊ ဝန်ကြီးဌာန လက် အောက်ဦးစီးဌာနများနှင့် ဆက်သွယ် ခြင်း၊ အကူအညီရယူခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ဖလှယ်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း မြို့ပြ၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ)    ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးတို့အတွက် ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ် လုပ်နိုင်မည့် ဆည်တမံများ၊ ရေပေး မြောင်းများနှင့် ချောင်းငယ်များတွင် အသေး စားရေအားလျှပ်စစ်စက်များ တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း၊
(င)    ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများအတွက် စက်ပစ္စည်းများတင်ဒါ ခေါ်ယူရေးနှင့် တင်ဒါ Evaluation ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ)    ဆည်တမံများတွင် Floating Solar Power Generation စနစ်များ တပ်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် ဌာန၏ မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက် များနှင့်အညီ Feasibility Study လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဆ)    စီမံကိန်းအလိုက် အောက်ဖော်ပြပါ Main Contractor များ၏ အသေးစိတ် ဒီဇိုင်း များနှင့် စက်တပ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Sanyu Consultant Inc. ( J Power ) ၏ စိစစ် အကြံပြုချက်များ နှင့်အညီ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com

Call:

၀၆၇-