လွန်တူးနှင့်မိုင်းဌာနခွဲ

လွန်တူးနှင့်မိုင်းဌာနခွဲ သည် IWUMD ရှိ ဌာနခွဲများအနက်မှ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး  လွန်တူးနှင့်မိုင်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာတို့အား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။(က)    ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက်အကောင်အထည်ဖော်သည့် ဆည်မြောင်း စီမံကိန်းများအတွက် စီမံကိန်းအလိုက် လိုအပ်သော ကျောက်သားအမျိုးအစား ရှာဖွေခြင်း၊
(ခ)    ကျောက်တောင်များမှ မိုင်းခွဲတူးဖော်၍ လိုအပ်သောကျောက်အရွယ်အစားများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်အရ သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းဒေသများသို့ ပို့ဆောင် ပေးခြင်း၊
(ဂ)    စီမံကိန်းများတွင် တည်ဆောက်မည့် ဆည်၊ ကန်၊ တမံနှင့် တူးမြောင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ဃ)    ကျောက်စိုင်ကျောက်သားများ ထွင်းဖောက်ဆောင်ရွက်ရသည့် ဆည်ရေပေးခြင်း လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သည့် ရေလွှဲဥမင်လိုဏ်များ၊ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင် သည့် ရေလွှဲဥမင်လိုဏ်များ တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေး ခြင်း။Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com


Call:

၀၆၇-