ဥပဒေများ (Law)

နည်းဥပေဒများ (Act)

ဆည်ရေစနစ်တကျသုံးစွဲဖို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆည်မြောင်းစနစ်

(Participatory Irrigation Management –PIM)