အထွေထွေဖော်ပြချက်များ

Irrigation Structures and its Related Beneficial Area at the end of September,2019

Salient Structure of Completed Irrigation Works of Myanmar (At the end of September,2019)

Current Running Pumped Irrigation Projects in States and Regions ( At the end of September,2019)

Tube Wells Already Drilled for Irrigation Water Supply (1992-93 to 30.9.2019)

ဆည်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များ

၅၁။တောင်ပင်လယ်ရေလှောင်တမံ
၅၂။မြောက်ပင်လယ်ရေလှောင်တမံ
၅၃။ခက်လန်းရေလှောင်တမံ
၅၄။ကန်နားကန်
၅၅။မြိုင်သာကန်
၅၆။ပြောင်းပြာရေလှောင်တမံ
၅၇။ကြက်မောက်တောင်ရေလှောင်တမံ
၅၈။ပင်းချောင်းရေလှောင်တမံ
၅၉။ထီးပုကန်
၆၀။ဆည်တော်ကြီးရေကူရေလှောင်တမံ
၆၁။တောင်ရေရေလှောင်တမံ
၆၂။ယာကြီးရေထိန်းတမံ
၆၃။ချောင်းမကြီးရေလှောင်တမံ
၆၄။ကျောက်ဆည်ကန်
၆၅။ချောင်းကောက်ရေလှောင်တမံ
၆၆။ချောင်းကောက်ရေလွှဲဆည်
၆၇။ယင်းတော်ကန်
၆၈။သဖန်းချောင်းရေလှောင်တမံ
၆၉။ရန်အောင်ကန်
၇၀။နတ်ကာရေလှောင်တမံ
၇၁။ရိုးကြီးရေလွှဲဆည်
၇၂။ငန့်ဇင်းကန်
၇၃။မင်းသားကြီးကန်
၇၄။သစ်ဆုံရေလှောင်တမံ
၇၅။သစ်ဆုံရေလွှဲဆည်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း

Some of the Irrigation and Water Utilization Management Department’s completed reservoirs are multipurpose and will generate hydropower as well as irrigation.

Completed projects which generate HydroPower

Completed Projects including Mini HydroPower Supply